ლოლიტა – ეროტიკული ფილმები

6K
Share
Copy the link

lolita-filmi-ეროტიკული ფილმებიფრანგული ლიტერატურის მასწავლებელი – ჰერბერტი, ახალი ინგლისის ერთ-ერთ პატარა ამერიკულ ქალაქში ჩამოდის. ის კარგად აღზრდილი და განათლებულია, ქალებშიც წარმატებით სარგებლობს. მაგრამ მისი სული პირველი სიყვარულის მოგონებებით არის ავად. და 12 წლის ლოლიტასთან შეხვედრის შემდეგ იმედი უჩნდება დაკარგული სამოთხის პოვნის. ეროტიკული ფილმები,

franguli literaturis maswavlebeli – herberti, axali inglisis erT-erT patara amerikul qalaqSi Camodis. is kargad aRzrdili da ganaTlebulia, qalebSic warmatebiT sargeblobs. magram misi suli pirveli siyvarulis mogonebebiT aris avad. da 12 wlis lolitasTan Sexvedris Semdeg imedi uCndeba dakarguli samoTxis povnis. erotikuli filmebi